Skaičiuoklė

Prašome nurodyti Jūsų būsimo siuntinio duomenis ir galėsite apskaičiuoti, kiek Jums kainuos siuntinys:

kg cm cm cm
Prekes atsiimsiu / pristatysiu:
Prisijungimas

Pristatymo taisyklės

SIUNTOS.CO.UK SIUNTŲ Pristatymo TAISYKLĖS

1. TAISYKLIŲ REIKŠMĖ

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato GERVIVA, UAB paslaugų teikimo tvarką; GERVIVA, UAB atsakomybės atvejus ir ATSAKOMYBĖS RIBOJIMUS iki apibrėžtų dydžių.

1.2. Užsakovai privalo žinoti, kad PRETENZIJA dėl netinkamos paslaugų kokybės yra būtina GERVIVA, UAB atsakomybės sąlyga ir turi buti pareiškiama laikantis griežtų terminų, nurodytų šiose Taisyklėse.

1.3. Siuntėjai turi kruopščiai susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir esant reikalui apdrausti savo interesus.

II. TAISYKLIŲ TAIKYMAS

2.1. Šios Taisyklės taikomos kiekvienam Siuntų gabenimui, naudojantis GERVIVA, UAB paslaugomis.

2.2. GERVIVA, UAB yra registruota Pašto kurjerių paslaugas teikianti įmonė Lietuvoje. Tarptautiniam Siuntos gabenimui taikomas Lietuvos Respublikos Pašto įstatymas.

2.3. Šios Taisyklės papildo ir detalizuoja sutartyje tarp GERVIVA, UAB ir Užsakovo pateiktas nuostatas.

Jeigu tarp šių Taisyklių ir nurodytos sutarties yra prieštaravimų, pirmenybė teikiama sutarties nuostatoms.

2.4. Šių Taisyklių negalima netaikyti arba keisti, išskyrus atvejus, kai Užsakovas ir GERVIVA, UAB atstovas, turintis aiškų ir specialų rašytini įgaliojimą nurodytam veiksmui atlikti, sudaro šiuo klausimu aiškų rašytinį susitarimą.

III. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

3.1. “ GERVIVA, UAB” reiškia www.pirkanglijoje.lt, www.siuntos.co.uk, bei jos darbuotojus.

3.2. “Užsakovas” reiškia fizinį ar juridinį asmenį, įskaitant jo darbuotojus, kuris pateikia GERVIVA, UAB užsakymą pagal 2.4 punkte numatytą sutartį arba užsakymą nesudarius sutarties.

3.3. “Siuntėjas” reiškia šalį, kuri siunčia siuntą, arba asmenį, iš kurio turi buti paimta Siunta.

3.4. “Gavėjas” reiškia šalį, kuriai siunčiama siunta, arba asmenį, kuris priima Siuntą paskirties vietoje.

3.5. “Pakuotė” reiškia bet kokį GERVIVA, UAB priimtą voką, laišką, paką, paketą, siuntinį arba kitą krovinį.

3.6. “Siunta” reiškia vieną arba daugiau Pakuočių, gabenamų pagal vieną Važtaraštį.

 

 

IV. ATSISAKYMAS PRIIMTI SIUNTAS ARBA JŲ ATMETIMAS

GERVIVA, UAB pasilieka teisę atsisakyti priimti Siuntas arba jas atmesti, jeigu gabenant tokias Siuntas būtų pažeista kuri nors iš šių Taisyklių, arba jeigu, GERVIVA, UAB nuomone, tokia Siunta gali padaryti žalos kitoms Siuntoms, įrangai arba personalui, arba užvilkinti jų pristatymą.

 

V. GABENIMUI NEPRIIMAMI DAIKTAI

5.1. Šie daiktai yra nepriimtini gabenimui i jokią paskirties vietą:

1. GINKLAI IR JŲ DALYS;

2. SPROGMENYS IR SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS;

3. NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, JŲ PREKURSORIAI;

4. GYVI GYVŪNAI IR AUGALAI;

5. AŠTRŪS DAIKTAI IR INSTRUMENTAI;

6. MAISTO PRODUKTAI IR KITI GENDANTYS PRODUKTAI;

7. SKYSTI PRODUKTAI;

8. DAŽAI IR KITI TOKSIŠKI AR KOROZIJĄ GALINTYS SUKELTI TIRPALAI;

9. ALKOHOLIO IR TABAKO GAMINIAI;

10. ĮSTATYMAIS DRAUDŽIAMA SPAUSDINTA, GARSO, VAIZDO AR ELEKTRONINIU PAVIDALU IŠSAUGOTA MEDŽIAGA (pornografija; kurstanti smurtą, žiaurumą ar neapykantą produkcija; nelegalios kūrinių, kompiuterinių programų ir duomenų bazių kopijos);

11. PINIGAI (banknotai ir monetos);

12. VERTYBINIAI POPIERIAI (vekseliai, čekiai, obligacijos, valstybės iždo vekseliai, akcijos);

13. LOTERIJOS BILIETAI, LOŠIMO PRIETAISAI;

14. YPAČ VERTINGI DAIKTAI (antikvariniai daiktai, kolekcionuojami dalykai, brangieji metalai ir pan.);

15. ŽMOGAUS PALAIKAI ARBA KŪNO DALYS;

16. SIUNTOS, KURIAS GABENTI, IMPORTUOTI ARBA EKSPORTUOTI DRAUDŽIA KOKS NORS ĮSTATYMAS, NUTARIMAS, REGLAMENTAS ARBA TAISYKLĖS.

 

5.2. GERVIVA, UAB neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą priimtas tokio turinio siuntas.

5.3. Užsakydamas transportavimui nepriimamų daiktų pervežimą, perduodamas arba bet kokiu būdu sąlygodamas jų perdavimą pervežimui, Užsakovas prisiima visišką atsakomybę už visus tokio žingsnio padarinius.

5.4. Pagal siuntos paskirties vietą bei įvairius kontrolės ir muitinės formalumus kai kurioms prekėms gali būti pritaikyti papildomi apribojimai ir pratęstas pervežimo laikas. GERVIVA, UAB pasilieka teisę nepriimti pakuočių, kurioms taikomi tokie apribojimai, arba nepriimti pakuočių saugumo arba apsaugos sumetimais. Išsamesnę informaciją apie tai galima gauti pagal pageidavimą.

 

 

VI. PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS

6.1. Užsakovas atsako už tai, kad krovinys pagal jo technines sąlygas ir standartus būtu tinkamai paruoštas, įpakuotas ir paženklintas taip, kad jį vežant nekiltu pavojaus vairuotojui (-ams), tretiesiems asmenims, aplinkai, vežamiems kroviniams ir transporto priemonei. Krovinys turi buti tokioje taroje ar įpakavime, kuris būtinas kroviniui išsaugoti nepakitusiu (nesugadintu ir nesužalotu) jo pervežimo, pakrovimo ir iškrovimo, saugojimo bei sandėliavimo metu. Vežant dokumentus, jie turi buti supakuoti i vokus. Jeigu krovinys turi ypatingų savybių, jis turi buti įpakuotas pagal reikalavimus, keliamus tokios rūšies kroviniams.

6.2. Visos pakuotės turi būti Siuntėjo parengtos ir supakuotos saugiam transportavimui.

6.3. GERVIVA, UAB neaprūpina transportu su reguliuojama temperatūra. Visas prekes, kurios gali buti pažeistos dėl gabenant galinčių pasitaikyti sąlygų, kaip antai, temperatūros arba atmosferos slėgio pokyčių, turi apsaugoti Siuntėjas.

6.4. Jeigu kartu su Siunta vežami dokumentai (sąskaitos-faktūros ir t.t.), jie turi buti įdėti i vieną iš Pakuočių. Ant Pakuotės turi buti pažymėta, kad joje yra dokumentai. Rekomenduojama dokumentus dėti i pirmąją pažymėtą Pakuotę.

6.5. Kai krovinys vežamas keliems Gavėjams, jis turi buti sugrupuotas ir supakuotas atskirai kiekvienam Gavėjui. Tokiu atveju laikoma, kad kiekvienam iš Gavėjų gabenama atskira Siunta.

6.8. Visos Pakuotės viršutinėje dalyje turi buti pažymėtos šiais rekvizitais:

1) Siuntėjo pavadinimas ir adresas;

2) Gavėjo pavadinimas ir adresas;

3) Pakuotės numeris / bendras Pakuočių skaičius (1/5; 2/5; ... 5/5)

6.9. Jeigu aukščiau nurodytų apribojimų ir reikalavimų nėra laikomasi, GERVIVA, UAB krovinio negabena.

VII. SIUNTOS PAKROVIMAS IR IŠKROVIMAS

7.1. Jeigu Siuntos masė neviršija 30 kg, krovinį pakrauti bei iškrauti iš transporto priemonės privalo GERVIVA, UAB.

7.2. Jeigu Siuntos (atskiros Pakuotės) masė viršija 30 kg arba krovimo darbams reikalinga papildoma technika, užsakovas atsako už tai, kad krovinį i transporto priemonę pakrautų Siuntėjas, o iškrautų Gavėjas.

VIII. GERVIVA, UAB ATSAKOMYBĖ IR ŽALOS ATLYGINIMAS

8.1. GERVIVA, UAB atlygina žalą dėl prarastų, sugadintų registruotų pašto siuntų, padarytą nuo jų priėmimo iš Siuntėjo iki įteikimo Gavėjui, vadovaujantis Pasaulinės pašto konvencijos, Pašto korespondencijos bei Pašto siuntinių reglamentų nuostatomis.

8.2. Siuntėjas pretenziją dėl žalos atlyginimo už dingusią pašto siuntą, dingusius, trūkstamus ar apgadintus siųstus daiktus gali pareikšti pašto paslaugos teikėjui per 6 mėnesius nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos.

8.3. Pretenzijos, pareikštos pasibaigus šio straipsnio 1 dalyje nustatytam terminui, nenagrinėjamos.

 

8.4. GERVIVA, UAB atsako už Klientui padarytą žalą pagal nustatytą tvarką raštu pateiktą pretenziją taip:

8.4.1. už žalą dėl prarastų, apgadintų tarptautinių siuntų vadovaujantis Pasaulinės pašto konvencijos, Pašto

korespondencijos bei Pašto siuntinių reglamentų nuostatomis;

8.5. Jeigu dėl pašto paslaugos teikėjo kaltės dingsta ar buvo sugadintos pašto siuntos, jose trūksta daiktų (prekių) ar daiktai (prekės) apgadinti, jis atlygina:

8.5.1. už dingusią registruotąją pašto siuntą, taip pat už dalį dingusių ar apgadintų daiktų (prekių) ar sugadintus visus daiktus (prekes) – suma, kuri lygi dviguboms siuntimo išlaidoms;

8.5.2. už dingusią įvertintąją pašto siuntą – suma, kuri lygi siuntimo išlaidoms ir įvertinimo sumai;

8.5.3. už dalį dingusių ar apgadintų daiktų (prekių) įvertintojoje pašto siuntoje su daiktų (prekių) aprašu – suma, kuri lygi siuntimo išlaidoms ir daiktų (prekių) apraše nurodytai dingusio ar apgadinto daikto (prekės) vertei, tačiau ne didesne, negu visos įvertintosios pašto siuntos įvertinimo suma.

8.6. Patirti netiesioginiai nuostoliai bei negautos pajamos neatlyginami.

8.7. Pašto paslaugos teikėjas neatsako ir žalos neatlygina, jeigu:

8.7.1. prarasti draudžiami pašto siuntose siųsti daiktai (prekės);

8.7.2. siunčiant pašto siuntas atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių dingo pašto siunta, jeigu siuntoje trūksta daiktų ar jie sugadinti, negalima nustatyti, kas atsitiko su pašto siunta, nes sunaikinti įrodymams reikalingi dokumentai, o pašto paslaugos teikėjo kaltė kitaip neįrodoma;

8.7.3. žala atsirado dėl siuntėjo kaltės, nes jis pažeidė pašto paslaugos teikėjo reikalavimus dėl daiktų pakuotės ar dėl ypatingų siunčiamojo daikto (prekės) savybių;

8.7.4. pašto siunta, joje siunčiami daiktai (prekės) ar jų dalis išsiuntimo ar gavimo šalies įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka konfiskuoti;

8.7.5. pateikiant gavėjui asmeniškai pasirašytinai registruotąją ir įvertintąją pašto siuntą ar pašto siuntinį, pakuotė, lipdukas su specialiu spaudu, lipnioji juosta, plomba ar perrišimo virvutė yra nepažeisti ir pašto siuntos ar siuntinio svoris atitinka nurodytąjį;

1) gavėjas priėmė pašto siuntą ir pasirašė, kad ją gavo;

2) pašto siunta negauta dėl asmens, kurį gavėjas įgaliojo ją paimti, kaltės;

3) pašto siunta dingo ar buvo sugadinta valstybėje, kurioje už tai nenumatytas žalos atlyginimas;

4) siunčiamos sekogramos, karo belaisvių ir internuotų civilių asmenų korespondencijos siuntos.

 

IX. GINČŲ TARP GERVIVA, UAB IR KLIENTO SPRENDIMAS

9.1. Iškilus ginčui tarp kliento ir GERVIVA, UAB, klientas turi teisę kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą, kad ši iš anksto ne teismo tvarka išspręstų iškilusį ginčą. Klientas taip pat turi teisę kreiptis tiesiogiai į teismą.

PASILIEKAME TEISĘ PASIRINKTINAI TIKRINTI SIUNTŲ TURINĮ!